Local Organizing Committee (LOC)

A.V.Zakharov, O.I.Korablev, I.G.Mitrofanov, N.A.Eismont, E.A.Antonenko, O.Z.Roste, J.A.Brekhovskikh, E.O.Korableva, A.N.Zakharov, A.N.Ustinov, V.M.Davydov, T.D.Zharkova, S.A.Aseev
 
Secretary: Elena Antonenko, antonenko@iki.rssi.ru